Zasady recenzowania

 
  1. Propozycje publikacji wysyłamy do recenzentów zajmujących się właściwą dla danego tekstu problematyką. Dobór recenzentów pozostaje wyłącznie w gestii Wydawnictwa. Wytypowanie osoby opiniującej przez Autorów nie jest możliwe. W przypadku zaproponowania przez Autorów listy recenzentów, Wydawnictwo może, ale nie musi, wybrać jednego z nich.
  2. Nie ma możliwości recenzowania tekstu osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości w związkach służbowych oraz relacjach rodzinnych z autorem.
  3. W przypadku monografii zbiorowych, o znaczącej objętości bądź szerokim spektrum problemowym, staramy się przesłać nadesłany materiał więcej niż jednemu recenzentowi.
  4. Przestrzegamy zasady, by tożsamość autora była nieznana dla oceniającego tekst. Stąd nie wykorzystujemy recenzji wydawniczych nadesłanych wraz z materiałem do publikacji. Nie akceptujemy takich rozwiązań z wyjątkiem tekstów dysertacji już obronionych przewodów doktorskich. W takich przypadkach występujemy o wyrażenie zgody przez recenzentów i promotora przewodu na wykorzystanie opinii na temat rozprawy dla celów wydania publikacji.
  5. Recenzentem może być osoba posiadająca udokumentowany dorobek naukowy w obszarze tematycznym ocenianej pozycji bądź prowadząca przynajmniej przez 2 lata (w okresie ostatnich 5 lat) zajęcia dydaktyczne na wyższej uczelni z przedmiotu stanowiącego treść opracowania.